Benut elkaars verschillen

Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Verder was ze onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeid en zorg. In de Tweede Kamer heeft ze diverse functies vervuld waaronder lid van het presidium en ondervoorzitter van de Kamer. Ook binnen de PvdA was ze in diverse bestuursfuncties actief.

Voor haar politieke loopbaan was ze onder andere hoofd van de afdeling  Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, en vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers samen. De SER streeft naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Zichtnaarheid van allochtone professionals op RvB niveau
In principe kan dat nog een stuk beter dan nu het geval is. Er zijn nu te weinig professionals met een multiculturele afkomst op de hoogste niveaus. Vanuit de SER vinden wij  het wel belangrijk dat ook op het hoogste bestuurlijke niveau de besturen een afspiegeling zijn van de maatschappij.

Gekleurde professional vrij mager
Toen ik begon was die zichtbaarheid nog minimaal. Ik zie dat het nu wel iets verbetert is maar het is nog steeds niet optimaal. Je merkt dat  in de lagere en middelste regionen er steeds meer “ gekleurde” professionals bijkomen maar dat dit op het hoogste niveau nog steeds vrij mager is. Daarom hebben wij vanuit de SER ook geadviseerd om tot een  ‘Charter Diversiteit’ te komen die bij de Stichting  van de Arbeid is opgezet.

Benut elkaars verschillen
Ik vind culturele diversiteit heel belangrijk! Ik denk dat dit de toekomst van Nederland is en dat wij als samenleving ons zelf te kort doen als wij hier niets – of te weinig –  mee doen! Dat geldt overigens wat mij betreft ook voor diversiteit in den brede. Benut elkaars verschillen. Ook als je kijkt naar het aantal nationaliteiten en etniciteiten wat Nederland rijk is denk ik dat wij door die verscheidenheid aan culturen onze – bijvoorbeeld – internationale positie als handels natie kunnen verbeteren. Voor landen waar wij zaken mee doen is natuurlijk een pre als in de delegatie mensen zitten die de cultuur/taal van het land begrijpen.

Het initiatief van The Other Network
Ik vind het belangrijk dat er een netwerk is wat succesvolle multiculturele professionals verenigt vanuit kracht. Ik begreep ook dat The Other Network multiculturele jongeren coacht en begeleidt en dat vind ik prijzenswaardig. Zoals ik al eerder heb aangegeven vind ik culturele diversiteit belangrijk. Vandaar dat ik initiatieven die dit uitdragen dan ook een warm hart toedraag.

Tips jongeren
Mijn belangrijkste tip is: Nederland heeft jullie nodig! Ongeacht wat er af en toe in de  media staat zijn jullie de toekomst voor Nederland. Daarom heb ik de volgende tips;

  • Werk aan je zakelijke vaardigheden en neem deel aan besturen. Wordt bijvoorbeeld lid van een studenten vereniging
  • Zorg ervoor dat je stukken/CV goed zijn
  • Maak zoveel mogelijk kennis met bedrijven om ervaring op te doen
  • Zorg ervoor dat je niet alleen maar studeert of werkt maar doe er ook iets naast. Nevenactiviteiten (privé of zakelijk) zijn belangrijk
  • Verbreed je netwerk, leer veel mensen kennen

Studiebegeleiding en loopbaan oriëntatie
Verder verwijs ik graag naar een Signalering  die de SER in september 2015 uitbracht: Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie. Daarin vroeg de SER aandacht voor de dringende noodzaak om studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie te verbeteren voor jongeren in het algemeen en meer in het bijzonder voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. We hebben gezien dat slimme en tijdige inzet van deze instrumenten  er in hoge mate aan bijdraagt dat deze jongeren keuzes maken die beter passen bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities en bij de maatschappelijke behoefte. Goede loopbaanoriëntatie is steeds meer nodig vanwege de afnemende mogelijkheden om opleidingen te ‘stapelen’ in het onderwijs en de hoge percentages uitval en studiewisseling. Dit zal bijdragen aan het terugdringen van de onevenredig hoge werkloosheid binnen deze grote groep.

Favoriete quote
Hou je doel voor ogen en blijft ook de kleine stapjes zien die je vooruit komt. Ik ben zelf een ‘stapelaar’ geweest. Havo/HBO/Universiteit, van al die opleidingen heb ik veel geleerd. Je blijven ontwikkelen om je doel te bereiken is heel belangrijk. Ik zeg ook wel vaak ‘Leren is net zo belangrijk als eten en drinken”.

Bron: The Other Businessman magazine 2016
Tekst: Diane Vlet